Regulamin Konkursu „Kalendarz Alter Art może być Twój”

 

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

1.         Organizatorem Konkursu jest Alter Art Festival Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowska 14, kod 02-589, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 227624, NIP 586-214-15-57, REGON 220015184, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 pln opłaconym w całości, („Organizator”).

2.         W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie Członkowie ALTERKLUBU, zarejestrowani zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie ALTERKLUBU, dostępnym na stronie internetowej www.alterklub.pl („Uczestnik”).

3.         Przystępując do udziału w Konkursie „Kalendarz Alter Art może być Twój” („Konkurs”), Uczestnik potwierdza, że  zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

 

 

§ 2 Przedmiot Konkursu

 

 

1.        Zadaniem Uczestnika Konkursu jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na pytanie konkursowe widoczne na dostępnej dla Członków ALTERKLUBU stronie internetowej www.alterklub.pl oraz jej jak najszybsze przesłanie do Organizatora. Odpowiedź należy złożyć wpisując poprawną odpowiedź we wskazanym miejscu i przesłać do Organizatora poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”. 

2.        Konkurs skierowany jest wyłącznie dla zalogowanych i zarejestrowanych Członków ALTERKLUBU.

3.         Uczestnicy mogą przystąpić do Konkursu w okresie trwającym od: 11.01.2019 do: 14.01.2019.

4.         Uczestnik Konkursu może wziąć w nim udział wielokrotnie, ale wygrać może tylko raz.

5.        Wygrywa pierwsze 100 osób, które  wpiszą  prawidłową odpowiedź w panelu konkursowym umieszczonym na stronie www.alterklub.pl .

Uczestnik, który wygra kalendarz nazywany jest dalej „Zwycięzcą Konkursu”.

6.        Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród przeznaczonych w Konkursie.

7.        Organizator zastrzega, że Zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

8.         Zwycięzca Konkursu nie może domagać się zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej ekwiwalentu.

9.        Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny kultury,  nagrody w Konkursie zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

 

 

§ 3 Ogłoszenie wyników Konkursu i sposób wydania nagród

 

1.         Rozstrzygnięcie Konkursu, wyłonienie Zwycięzców Konkursu oraz ich powiadomienie drogą e-mail, nastąpi do dnia 16 stycznia 2019.

2.         Powiadomienie Zwycięzcy Konkursu zostanie dokonane na adres e-mail podany w trakcie rejestracji w ALTERKLUBIE dokonanej zgodnie z Regulaminem ALTERKLUBU.

3.         Odbiór nagrody nastąpi w następujący sposób: Po otrzymaniu mailowego zawiadomienia o wygranej Zwycięzca Konkursu jest zobowiązany potwierdzić mailowo chęć otrzymania kalendarza oraz podać adres do wysyłki.

 

§ 4 Dane osobowe

 

Dane osobowe Uczestnika Konkursu przekazane w związku z przystąpieniem do ALTERKLUBU będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców Konkursu, wysłania e-mailem informacji umożliwiających odbiór nagrody, a także zebrania opinii od Uczestników o przeprowadzonym Konkursie.

 

 

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

 

1.        Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu wskazanej w § 3 ust. 1. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

2.         Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres:  Alter Art Festival Sp. Z o.o., ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, dopisek: reklamacja.

3.         Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 

 

1.         Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora a także na stronie www.alterklub.pl

2.         W sprawach nie unormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.