Regulamin Konkursu „płyty Amy Macdonald”

§ 1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu jest Alter Art Festival Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowska 14, kod 02-589, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy pod numerem KRS: 227624, NIP 586-214-15-57, REGON 220015184, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 pln opłaconym w całości, („Organizator”).

W Konkursie mogą wziąć udział osoby zarejestrowane i posiadające konto na www.alterklub.pl(„Uczestnik”).

Przystępując do udziału w Konkursie „płyty Amy Macdonald ” („Konkurs”), Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, akceptuje ich treść oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2 Przedmiot Konkursu

1.      Zadaniem Uczestnika Konkursu jest: jak najszybsze udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe na stronie www.alterklub.pl w specjalnym panelu konkursowym, poprzez bezbłędne wpisanie jej w pole odpowiedzi i zatwierdzenie.

2.       Uczestnicy mogą przystąpić do Konkursu w okresie od 23.02.2017 od momentu pojawienia się pytania konkursowego do momentu wyłonienia zwycięzcy, maksymalnie do 02.03.2017

3.      Zwycięzcą Konkursu zostanie Uczestnik, który jako pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi.

4.       Pięciu zwycięzców Konkursu otrzyma nagrodę w postaci płyty Amy Macdonald. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia puli nagród przeznaczonych na nagrody w Konkursie.

5.      Organizator zastrzega, że  Uczestnik Konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.

6.      Zwycięzca Konkursu ani jakikolwiek inny Uczestnik Konkursu nie może domagać się zamiany nagrody na inną ani wypłaty jej ekwiwalentu pieniężnego.

7.      Z uwagi na charakter Konkursu, który jest konkursem z dziedziny kultury, nagrody w Konkursie zwolnione są z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 3 Ogłoszenie wyników Konkursu i sposób wydania nagród

1.      Rozstrzygnięcie Konkursu, wyłonienie Zwycięzcy Konkursu oraz ewentualne przyznanie nagród także innym Uczestnikom Konkursu nastąpi do dnia 03.03.2017.

2.      Powiadomienie Zwycięzcy Konkursu zostanie dokonane droga e-mailową.

3.      Odbiór nagrody nastąpi w następujący sposób: odbiór osobisty w siedzibie Alter Art Festival lub wysyłka na wskazany adres. Nie jest dopuszczalne odstąpienie nagrody osobom trzecim.

§ 4 Dane osobowe

Dane osobowe Uczestnika Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy Konkursu, wysłania informacji umożliwiających odbiór nagrody, a także zebrania opinii od Uczestników o przeprowadzonym Konkursie.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne

1.      Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu wskazanej w § 3 ust. 1. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane

2.      Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej na adres: Alter Art, ul. Kazimierzowska 14, 02-589 Warszawa, dopisek: reklamacja.

3.      Termin do rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym.

§ 6 Postanowienia końcowe

1.      Niniejszy regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na stronie www.alterklub.pl

2.      W sprawach nieunormowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.