en
  • ALMA, 16.10.2019, Hydrozagadka, Warszawa

Regulamin

REGULAMIN IMPREZY "Koncert ALMA"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: "Regulaminem") został wydany na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.

2. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „Koncert ALMA”, która odbędzie się w dniu 16.10.2019 roku, w Warszawie, w klubie Hydrozagadka, przy ul. 11 listopada 22, tj. przez spółkę: ALTER ART FESTIVAL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  - pod numerem KRS: 227624, NIP: 586-214-15-57 (zwaną dalej: „Organizatorem”).

3. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.

4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad wstępu i warunków uczestnictwa w Imprezie oraz zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.

5. Poniższe określenia używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:

"Bilet" oznacza jednorazową, indywidualną zgodę wejścia na Imprezę.

„Pracownicy Ochrony” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy. Pracownicy Ochrony posiadają identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu zawierające: nazwę wystawcy, numer identyfikacyjny i fotografię, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

"Teren Imprezy" oznacza miejsce, w którym przeprowadzana jest Impreza. Miejsce może zostać zmienione z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą.

"Uczestnik Imprezy" oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Biletu. Osoba małoletnia, która w dniu Imprezy ma ukończone 15 lat, może uczestniczyć w niej samodzielnie. Uczestnikiem Imprezy może być także osoba małoletnia, która w dniu Imprezy nie ma ukończonych 15 lat, pod opieką osoby dorosłej i na wyłączną odpowiedzialność osoby dorosłej, pod pieczą której pozostaje, po nabyciu Biletów zarówno dla osoby małoletniej jak i dorosłej. Małoletni powyżej 15 roku życia zobowiązani są do posiadania przy wstępie na Teren Imprezy dokumentu potwierdzającego wiek. Brak dokumentu jest równoznaczny z odmową wstępu bez opiekuna.

II. SPRZEDAŻ BILETÓW:

6. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży: na stronie www.altersklep.pl oraz www.ebilet.pl

7. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne.

8. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: "Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne."

9. Bilet upoważniający do wejścia na Imprezę musi być oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wstępu i uczestnictwa w Imprezie.

Organizator informuje, iż unikalny kod kreskowy znajdujący się na każdym Bilecie upoważnia do jednorazowego wstępu na Teren Imprezy. W przypadku opuszczenia Terenu Imprezy, ponowny wstęp jest możliwy jedynie po nabyciu kolejnego Biletu. Organizator ostrzega, że w przypadku udostępnienia Biletu (w jakiejkolwiek formie) osobie trzeciej, Bilet ten może być wykorzystany przez tę osobę, co w konsekwencji spowoduje, że nabywca Biletu spotka się z odmową wstępu na Imprezę.

10. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.

III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:

11. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej dowód tożsamości oraz Bilet.

W przypadku, gdy Uczestnikiem Imprezy jest osoba małoletnia w wieku do 15 lat, może ona uczestniczyć w Imprezie wyłącznie pod opieką osoby dorosłej – opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej na piśmie przez opiekuna prawnego, która przy pierwszym wejściu na Imprezę przekaże obsłudze wejścia deklarację o odpowiedzialności za osobę małoletnią wg wzoru opracowanego przez Organizatora. Osoba dorosła może być opiekunem maksymalnie pięciu małoletnich osób uczestniczących w Imprezie.

12. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 11 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:

a) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 21 a) – c) Regulaminu.

b) osobom znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

c) osobom posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Pracowników Ochrony.

d) osobom zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

13. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) nie posiadającym ważnego Biletu,

b) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

c) posiadającym szklane pojemniki, puszki lub plastikowe pojemniki,

d) nie posiadającym dokumentu tożsamości.

14. Ze względu na bezpieczeństwo uczestników, Teren Imprezy należy opuścić najpóźniej 30 minut po zakończeniu koncertu. Po tym czasie Pracownicy Ochrony mają prawo wyprosić uczestników z Terenu Imprezy.

IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:

15. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:

a) obecność Pracowników Ochrony, legitymujących się Identyfikatorem;

b) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;

c) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba;

d) zmianę daty i godziny rozpoczęcia Imprezy, jeśli zajdzie taka potrzeba.

16. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Pracowników Ochrony oraz przedstawicieli Organizatora. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie w wieku do 15 roku życia uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę; powyżej 15 roku życia na własną odpowiedzialność.

17. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

18. Zabrania się:

 

a) wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy kamer, sprzętu nagrywającego audio i video, oraz sprzętu fotograficznego mogącego mieć profesjonalne zastosowanie, w tym aparatów z wymienną optyką, oraz aparatów z zoomem powyżej 6x. Niedozwolone jest wnoszenie statywów, oraz tzw. selfiesticków, a zdjęcia muszą być robione dla celów prywatnych. Należy fotografować tak, by nie zasłaniać sceny nikomu na widowni ani nie przeszkadzać osobom stojącym w pobliżu.

 

b) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy

 

c) wnoszenia napojów i jedzenia, z wyłączeniem osób których stan zdrowia wymaga specjalistycznej diety potwierdzonej orzeczeniem lekarskim.

 

19. Zakazuje się na Terenie Imprezy prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także zbiórek pieniężnych.

20. Organizator w zakresie określonym przez ustawy i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.

21. Pracownicy Ochronysą uprawnieni do:

a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania do opuszczenia Imprezy;

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 12 d), 13 c) lub w pkt. 18 Regulaminu,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem Imprezy, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia Imprezy;

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie zastosowania się do polecenia opuszczenia Terenu Imprezy lub odparcia ataku na Pracowników Ochrony lub inną osobę;

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

22. Pracownicy Ochrony są obowiązani usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

23. Pracownicy Ochrony, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:

- ręczne wykrywacze metalu,

- wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,

- inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

24. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Pracownicy Ochrony dokonują przez:

- sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet,

- porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.

25. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, Pracownicy Ochronymogą odmówić wpuszczenia na Imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwają ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.

26. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, Pracownicy Ochrony dokonują ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządzają protokół z tej czynności, a następnie przekazują tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.

27. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:

a) pracownicy obsługi, Pracownicy Ochrony oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;

b) Pracownicy Ochrony muszą być przeszkoleni w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania Straży Pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego, udzielania pierwszej pomocy medycznej.

28. W czasie Imprezy, Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:

29. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę, Uczestnicy obowiązani są przybyć na miejsce Imprezy z odpowiednim wyprzedzeniem.

30. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Zaleca się stosowanie ochraniaczy słuchu, szczególnie u dzieci.

31. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów.

32. Na Terenie Imprezy zakazane jest prowadzenie jakiejkolwiek działalności reklamowej, marketingowej, promocyjnej nie uzgodnionej uprzednio z Organizatorem. Osoby naruszające ten zakaz będą usunięte z Terenu Imprezy. Organizator nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu nie stosującego się do zakazu.

 

VI. REKLAMACJE:

33. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 21 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:

ALTER ART FESTIVAL Sp. z o.o.

ul. Kazimierzowska 14

02-589 Warszawa

34. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko oraz adres do korespondencji składającego reklamację, a także wskazanie przyczyn reklamacji i treść żądania.

35. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 33 i 34 powyżej i udziela odpowiedzi w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi.

36. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń.

37. Administratorem danych osobowych jest ALTER ART FESTIVAL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kazimierzowskiej 14. Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrywania reklamacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ich niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, polegających rozpatrywaniu reklamacji. Administrator  może przetwarzać dane osobowe Uczestników tak długo, jak jest to konieczne do realizacji celów, dla których dane zostały zebrane, o ile nie istnieje techniczna, prawna lub inna ważna przyczyna uzasadniająca usunięcie, zniszczenie lub anonimizację tych danych.

38. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do jej danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:

39. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa przez Pracowników Ochrony, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

40. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

41. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.

42. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.

43. Niniejszy Regulamin jest dostępny:

- na stronie internetowej www.alterart.pl

- przy wejściu na Teren Imprezy;

44. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 33 na piśmie.

45. Pracownicy Ochrony mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

46. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

47. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 października 2019 roku. Regulamin, obowiązujący do dnia 13 października 2019 roku znajduje się na stronie internetowej www.alterart.pl

48. Organizatorowi przysługuje prawo zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności z uwagi na potrzebę zapewnienia prawidłowego przebiegu Imprezy oraz bezpieczeństwa Uczestnikom Imprezy.

Warszawa, dnia 14 października 2019 roku.

wszystkie wydarzenia
Patronat medialny